OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky e-shop (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi TENA TEX TRADE, s.r.o., se sídlem Průmyslová 8, 680 01 Boskovice, IČ: 26900882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 44022 („Prodávající“) a Kupujícím (zahrnujíc jak spotřebitele, tak ostatní zákazníky). Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran (např. v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení VOP zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR. Pokud je Kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, pak se vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II. Vznik smluvního vztahu

 1. Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky E-shopu, přičemž kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky Kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky Prodávajícím oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv. Za potvrzení objednávky se považuje též zaslání proforma faktury. Potvrdí-li prodávající objednávku kupujícího pouze částečně nebo učiní-li jiné změny, výhrady, dodatky či omezení objednávky (dále jen „modifikovaná objednávka“), považuje se tato modifikovaná objednávka za nový návrh na uzavření smlouvy, který musí být znovu potvrzen kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením písemného potvrzení modifikované objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu.
 2. Není-li Kupujícím spotřebitel, pak je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva, resp. příslušná faktura je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.
 3. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka E-shopu obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a doporučujeme všem Kupujícím této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.
 4. Technická specifikace zboží uvedená na stránkách E-shopu je pouze informativní, pokud není výslovně označena jako závazná.
 5. Ceny jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.

III. Vzorníky, ceny a doklady vztahující se ke zboží

 1. Nabídka zboží prodávajícího vychází z platných vzorníků zaslaných na vyžádání kupujícímu, spolu s předloženou cenovou nabídkou prodávajícího obvykle formou ceníku. Technická specifikace zboží uvedená ve vzornících je pouze informativní, pokud není výslovně označena jako závazná.
 2. Ceny jsou uváděny včetně DPH v příslušné měně, kterou stanoví prodávající pro prodej v každé jednotlivé zemi, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Při prodeji do členské země EU včetně České republiky se k ceně připočítává DPH ve výši podle platných zákonů v místě prodávajícího (Česká republika). Plnění v EU mimo Českou republiku může být osvobozeno od platby české DPH, pokud kupující při objednávce předloží své IČO, DIČ a potvrdí umístění zboží v EU.
 3. Zboží bude kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy, resp. příslušné faktury včetně „Návodu na používání a ošetřování výrobu“, který jsou povinni dodržovat všichni uživatelé výrobků prodávajícího, jinak ztrácí nároky z reklamací vad zboží. V případě dalšího prodeje zboží je kupující povinen tento „Návod na používání a ošetřování výrobku“ předat dalšímu kupujícímu, zejména konečnému zákazníkovi (uživateli).
 4. Telefonické objednávky budou vyřízeny jen na plné riziko kupujícího. Veškeré písemné objednávky (dopis, e-mail) jsou závazné. Kupující se zavazuje odebrat jím objednané zboží (mimo event. reklamaci).

IV. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

 1. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Tímto dnem také vzniká právo Prodávajícího fakturovat. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno.
 2. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Skutečné škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží prodávajícím z důvodu, za nějž prodávající odpovídá, lze uplatnit formou smluvní pokuty vůči prodávajícímu ve výši 0,03 % z kupní hodnoty zboží v prodlení za každý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta představuje paušální náhradu škody způsobené prodlením s dodávkou.
 3. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne odeslání zásilky, příp. kdy byl písemně nebo telefonicky k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty neodebraného zboží uvedené ve faktuře.
 4. V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 21 dnů prodlení.
 5. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.

V. Úhrada – platba zboží

 1. U nákupu přes E-shop je požadována úhrada zboží přepravci při dodání na určenou adresu nebo platba předem ve výši ceny objednávky před odesláním zboží. Při nezaplacení požadované faktury do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Pro zaregistrované zákazníky nabízíme možnost platby příkazem (odběr na fakturu). V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.
 2. U objednávek, které jsou zadávány do výroby, může prodávající požadovat zálohovou úhradu min. 50 % z celkové hodnoty objednávky.

VI. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na kupujícího při jeho převzetí. Zachování výhrady vlastnického práva ve prospěch prodávajícího zůstává i při dalším prodeji kupujícím třetí osobě a/nebo jeho případné další zpracování kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto vždy seznámit svého odběratele.

VII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.
 2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:
  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat TENA TEX TRADE, s.r.o., se sídlem Průmyslová 8, 680 01 Boskovice, e-mail: info@tenatex.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  5. Důsledky odstoupení od smlouvy
  6. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve:
   1. Převzetí zboží
    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
   2. Náklady spojené s vrácením zboží
    Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
   3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy
  Oznámení o odstoupení od smlouvy
  • Adresát TENA TEX TRADE, s.r.o., se sídlem Průmyslová 8, 680 01 Boskovice, e-mail: info@tenatex.cz
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)
  • Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum (*)
  Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 3. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupující – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:
  1. Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
  2. Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu.
  3. Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodilo. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).
  4. Peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba.
 4. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:
  • Je-li zboží střiženo na míru dle požadavku Kupujícího na základě přijaté objednávky.
  • Je-li zboží objednáno na zakázku, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.
  • Jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná povrchová úprava u výrobce.

V souladu s ustanovením § 1837 d) OZ jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.

Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5 % denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

VIII. Reklamace, záruční lhůty

 1. U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží, pokud není uvedeno jinak. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla užívání výrobků v souladu se „Symboly doporučené údržby“ a „Návodem k použití, údržbě a čištění“ vytvořeným Prodávajícím.
 2. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu Prodávajícího.
 3. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu se „Symboly doporučené údržby“ nebo „Návodem k použití, údržbě a čištění“ dodaného prodávajícím; a/ nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými materiály nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 4. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit.
 5. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.

IX. Rozhodné právo, příslušnost soudu

 1. Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Okresní soud v Blansku nebo Krajský soud v Brně. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího. Případné spory mezi TENA TEX TRADE, s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete www.coi.cz.
 2. Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.

X. Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 5. Podáním objednávky prostřednictvím E-shopu Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.
 6. Tyto obchodní podmínky e-shop vstoupily v platnost a účinnost dne 13. 3. 2017 a nahrazují všechny dříve vydané obchodní podmínky e-shop.
QUERY_STRINGrun=24